Pravidla a podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.houseoftrichomes.cz ,

provozuje HOUSE OF TRICHOMES s.r.o. , se sídlem Plzenecká 222/22, Plzeň 2, IČO: 19324774. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 43772

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky" ) společnosti HOUSE OF TRICHOMES sro, se sídlem Plzenecká 222/22, Plzeň 2 , identifikační číslo: 19324774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 43772 (dále jen" HOT " ) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavřená mezi HOT nebo třetí osobou využívající služeb elektronického tržiště provozovaného HOT na internetové adrese www.houseoftrichomes.cz (dále jen "webová stránka" ) jako strana prodávající (dále jen " prodávající ) a jiná fyzická nebo právnická osoba jako strana kupující (dále jen "kupující" nebo "zákazník").
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prostřednictvím webového rozhraní (dále jen"webové rozhraní obchodu" ) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek lze měnit či doplňovat HOT s tím, že mezi smluvními stranami je vždy účinné znění účinné v době uzavření kupní smlouvy.
  6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen "uživatelský účet") může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
   1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností HOT i ostatními prodávajícími pro účely uzavření kupní smlouvy a fakturace považovány za správné.
  7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že HOT ani prodávající nenesou odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím.
  8. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  9. HOT může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  10. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu HOT hardwarového a softwarového vybavení, případně nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícími k prodeji, a to včetně uvedení cen jimi nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena za dopravu a dobírku je uvedena samostatně. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek s kupujícím. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  1. HOT nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost informací uvedených u produktů prodávaných prostřednictvím webu třetími osobami, které samy zadaly informace na web.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, dobírkou a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3. V rámci webového rozhraní obchodu jsou u jednotlivých produktů dále uvedeny údaje o prodávajícím a jeho zvláštní podmínky týkající se prodeje nabízeného zboží, pokud se liší od těchto obchodních podmínek. Zvláštní prodejní podmínky uvedené u jednotlivého zboží a odlišné od těchto obchodních podmínek mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
  4. HOT umožňuje vyhledávat jednotlivé nabídky zboží v rámci webového rozhraní obchodu a uzavírat kupní smlouvu mezi zákazníkem a prodávajícím, který podal nabídku na základě smlouvy s HOT. HOT zveřejňuje pouze nabídky vlastních produktů nebo produktů třetích stran registrovaných k prodeji na webu. Jednotlivé nabídky jsou řazeny podle relevantních kritérií zvolených zákazníkem, jako je název, typ a obsah hledaného zboží, automaticky na základě hledaných výrazů zadaných zákazníkem. Web neposkytuje komplexní cenové srovnání daného produktu nebo druhu zboží na trhu ani nabídku jiných než smluvních partnerů HOT (nebo HOT jako prodejce).
  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží zboží
   - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
  6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Prodávající považuje údaje v objednávce za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu či odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek internetového obchodu houseoftrichomes.cz či zvláštních podmínek). týkající se produktů).
  10. Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že je starší 18 let! Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě pochybností o splnění podmínky většiny kupujícího, zejména při nákupu zboží obsahujícího alkohol a tabákové výrobky.
  11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady nepřevyšují běžnou sazbu. internetového připojení dohodnutého s poskytovatelem kupujícího.
III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Ceny produktů jsou platné v době odeslání objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Cena vždy zahrnuje platnou sazbu DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při převzetí;

- prostřednictvím platební brány

- na dobírku při převzetí zboží od přepravce
- bezhotovostně převodem na účet příslušného prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, případně dobírkou. Způsob doručení a platby zboží a související poplatky jsou definovány v sekci Jak nakupovat. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním a zaplacením zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu.
 6. Spotřebitelské recenze zboží zveřejněné po dni účinnosti těchto obchodních podmínek (od 24.10.2023) pocházejí od zákazníků, u kterých bylo před uveřejněním ověřeno, že zboží skutečně zakoupili.
DODÁNÍ ZBOŽÍ A DODACÍ PODMÍNKY
 1. Prodávající potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky e-mailem. Zboží je zpravidla expedováno do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky (nebo v případě platby předem od připsání částky na účet prodávajícího). V případě vyprodání zboží prodávající upozorní kupujícího a dohodne se na dalším postupu.
 2. Způsob doručení zboží a související poplatky jsou definovány v sekci jak nakupovat, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 3. V případě zaslání objednaného zboží prostřednictvím České pošty je maximální hmotnost jedné zásilky 30 kg. V případě osobního odběru není váha objednaného zboží omezena.
 4. Pokud jste zakoupili zboží obsahující alkohol nebo tabákové výrobky, můžete být při přijímání objednávky požádáni o doložení plnoletosti!
 5. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a případné závady neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jeho zjevného poškození neopatrným zacházením se kupujícímu doporučuje zásilku nepřevzít.
 6. Pokud nebyla zvolena platba na dobírku, prodávající zasílá zboží na adresu uvedenou kupujícím pro účely doručení až po uhrazení platby.
 7. NEPŘEJÍMÁNÍ OBJEDNÁVANÉHO ZBOŽÍ

Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost převzít objednané zboží. Poruší-li kupující tuto povinnost, odpovídá za škodu způsobenou prodávajícímu, včetně úhrady dodatečných nákladů na doručení zboží zpět prodávajícímu.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU
  1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání tohoto důvodu. Odhlášení lze provést vyplněním TOHOTO FORMULÁŘE, který zákazník přiloží k vrácenému zboží. Za účelem zvýšení komfortu zákazníků vyřizuje HOT na základě smluvního vztahu veškerá odstoupení související se zbožím prodávaným prodejci na webu; tím není dotčeno právo zákazníka obrátit se v rámci zákonných pravidel přímo na příslušného prodejce.
  2. Nelze odstoupit od smlouvy ohledně zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Kupující dále nemůže odstoupit od smlouvy, pokud se jedná o zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  3. Kupující vrátí zboží kompletní a v nepoškozeném stavu. V případě odstoupení od smlouvy a následného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jejich povaha a vlastnosti.
  4. Kupující se zavazuje, že v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašle na adresu prodávajícího nepoškozené zboží, zajištěné tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě. Prodejci doporučují zásilku pojistit. Výslovně také uvádí, že zásilky zaslané na dobírku nelze převzít. V tomto případě nese náklady na dopravu zákazník.
  5. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a kontakt (e-mail nebo telefon) a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, u kterých nebude uvedeno, proč byly odeslány, budou vráceny odesílateli.
  6. Po obdržení vráceného zboží se prodávající zavazuje zaslat kupujícímu kupní cenu zpět na bankovní účet nebo fakturační adresu zákazníka, a to nejpozději do 14 dnů.
  7. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy před expedicí zboží, v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny ceny zboží nebo pochybností o zletilosti kupujícího v případě objednávky zboží obsahujícího alkohol nebo objednávky tabákové výrobky.
  8. V případě, že zboží při převzetí vykazuje vady, t.j. nemá vlastnosti deklarované prodávajícím při uzavírání kupní smlouvy, je poškozeno nebo nebylo dodáno v objednaném množství či kvalitě, má kupující právo takové zboží reklamovat v v souladu s postupem uvedeným v článku VII. níže.

VII. ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Pokud má zakoupené zboží vadu, může kupující požádat o její odstranění, a to nejpozději do dvou let od převzetí, není-li uvedeno jinak. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vad nebo opravu zboží, ledaže zvolený způsob odstranění vady je nemožný nebo neúměrně drahý oproti jinému; to se posuzuje zejména s ohledem na závažnost vady, hodnotu, kterou by věc bez vady měla, a zda lze vadu bez podstatných potíží pro kupujícího odstranit druhým způsobem. Je-li v souladu se zvláštními právními předpisy na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná forma informace obdobného významu, lze reklamaci uplatnit v v případě, že se jedná o skrytou vadu, nejpozději do této lhůty. Reklamaci lze uplatnit vyplněním formuláře TYTO FORMULÁŘE tohoto formuláře a odesláním tohoto formuláře spolu s reklamovaným zbožím na HOT adresu uvedenou ve formuláři. Pro zvýšení komfortu zákazníků na základě smluvního vztahu HOT vyřizuje veškeré reklamace zboží prodávaného prodejci na webových stránkách, včetně oprav (např. záruční servis); tím není dotčeno právo zákazníka obrátit se v rámci zákona přímo na příslušného prodejce.
 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí pro zboží označené minimální trvanlivostí, datem spotřeby nebo jinou formou informace obdobného významu.
 3. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím upozornění tak, aby kupujícímu nepůsobila značné obtíže, s přihlédnutím k povaze věci a účelu, pro který kupující věc zakoupil. Prodávající může odmítnout odstranění vady, je-li to nemožné nebo neúměrné nákladné, zejména s ohledem na závažnost vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady:
 4. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedeným, vada se objevuje opakovaně, vada je podstatným porušením smlouvy nebo je zjevná z prohlášení prodávajícího nebo z okolností, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží kupujícího.
 5. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, stejná práva náleží kupujícímu, jde-li o vady odstranitelné, nemůže-li však kupující z důvodu opětovného objevení se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, vyskytne-li se znovu stejná vada bránící řádnému užívání, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užívání.
 6. Jde-li o jiné vady, které nelze odstranit a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při uplatnění reklamace nebo bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může odstoupit od smlouva.
 8. Prodávající informuje o stavu reklamace kupujícího.
 9. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného zaplaceného při zasílání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel rovněž právo na náhradu nákladů tohoto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět zákazníkovi na jeho náklady. Náklady spojené s dopravou zboží k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.
 11. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení (tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace - nikoliv datem vyzvednutí zboží provozovatelem). zákazník).
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění tohoto práva; tyto náklady je kupující povinen uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamace. Nepřevezme-li kupující opravenou věc do 14 dnů od výzvy prodávajícího k převzetí, odpovídá za platbu skladného prodávající.
 13. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi . Czech zda je možné spor řešit online prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS . Kupující se také může obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, orgán státního dozoru na ochranu spotřebitele. Adresa pro doručování e-mailem je: info@houseoftrichomes.com Jakékoli dotazy, návrhy, připomínky nebo stížnosti můžete řešit naadrese info@houseoftrichomes.com nebo telefonicky: + 420

Adresa pro písemnou komunikaci, zasílání odstoupení od smlouvy, vracení zboží a reklamace je HOUSE OF TRICHOMES s.r.o., Šmeralova 346 Klatovy IV, 33901 Česká republika.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. HOT a prodávající shromažďují osobní údaje kupujících, a to jméno, příjmení, adresu bydliště, případně doručovací adresu, kontaktní údaje (telefon, e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automaticky prostřednictvím formuláře vyplněného kupujícím. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu veškeré změny těchto údajů tak, aby prodávající splnil své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.
 2. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím za účelem plnění kupní smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejména účetních a daňových předpisů) i bez souhlasu kupujícího.
 3. Prodávající se zavazuje, že kupujícím, kteří se odhlásí, již nebudou zasílána obchodní sdělení a informace.
 4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťuje prodejce prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého jsou zapojeni HOT a smluvní prodejce. Zasíláme Vám je při každém nákupu u nás, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítáte. Osobní údaje za účelem zasílání dotazníků zpracováváme v rámci programu Ověřeno zákazníky na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzy našeho postavení na trhu využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Při zasílání e-mailových dotazníků nejsou Vaše osobní údaje předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vznést námitku tím, že se odhlásíte ze zasílání dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám již dotazník nebudeme zasílat.

IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. HOT si vyhrazuje právo na změnu podmínek. Upravené podmínky budou oznámeny vhodným způsobem na internetových stránkách www.houseoftrichomes.cz.
 2. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 23. října 2023.